Zasady PCPL

Ilustracja do artykułu logo_PCPL_black.JPG

PCPL opera się w swym funkcjonowaniu na kilku prostych zasadach. Wspieramy produkt lokalny, abyśmy wszyscy mogli lepiej się odżywiać, a producenci odnosili z tego korzyść. Dowiedz się więcej.

Zasady realizacji inicjatywy „Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego” (PCPL) zostały określone w uchwale nr 306/4403/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 3 lipca 2018 r. [link otwiera treść uchwały w serwisie zewnętrznym]

I.    Organizacja i finansowanie Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego

1.    PCPL funkcjonuje na zasadzie marki zarządzanej przez samorząd województwa podlaskiego, która będzie wykorzystywana w relacjach ze społeczeństwem, producentami oraz partnerami sektora społecznego i publicznego, której zadaniem jest zapewnienie spójnej polityki informacyjno-doradczej w przedmiotowym zakresie.
2.    Wszelkie sprawy organizacyjne związane z PCPL prowadzi Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy współpracy innych komórek urzędu.
3.    PCPL nie dysponuje osobnymi strukturami, personelem, majątkiem, ani też budżetem, niemniej jednak marką tą mogą być sygnowane wybrane działania samorządu województwa podlaskiego zgodne z misją i celami tej inicjatywy. Finansowanie działań oznaczonych jako PCPL odbywać się będzie na ogólnie przyjętych zasadach związanych z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
4.    Sposób wykorzystania marki PCPL prowadzony jest we współpracy z Grupą tematyczną ds. jakości żywności (GT JŻ), powołaną przez Zarząd Województwa Podlaskiego w celu wymiany wiedzy tematycznej i analitycznej oraz ułatwiania współpracy pomiędzy partnerami KSOW w zakresie wsparcia rozwoju sektora żywności wysokiej jakości w województwie podlaskim. GT JŻ funkcjonuje przy wojewódzkiej Grupie Roboczej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
5.    Marką PCPL mogą być sygnowane również inicjatywy realizowane w ramach współpracy z partnerami Samorządu Województwa Podlaskiego – w tym zwłaszcza jednostkami organizacyjnymi Województwa Podlaskiego, samorządem terytorialnym wszystkich szczebli, organizacjami zaangażowanymi w sprawy produktu lokalnego oraz instytucjami państwowymi.

II.    Misja

Misją Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego jest wzrost dobrobytu mieszkańców obszarów wiejskich województwa podlaskiego oraz zapewnienie konsumentom dostępu do smacznych, świeżych, możliwie niedrogich i wartościowych pod względem odżywczym produktów rolnych i środków spożywczych, przy jednoczesnym poszanowaniu zasobów środowiska naturalnego

III.    Cele Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego

PCPL swoją misję realizuje poprzez następujące cele:
1.    Podnoszenie kompetencji rolników, przedsiębiorców i kandydatów na przedsiębiorców odnośnie wprowadzania żywności do obrotu oraz zasad funkcjonowania systemów jakości żywności.
2.    Rozwijanie świadomości przedstawicieli administracji publicznej odnośnie znaczenia gospodarczego, jakie ma żywność lokalna – w tym zwłaszcza w tzw. „krótkim łańcuchu dystrybucji”.
3.    Zwiększanie zainteresowania producentów (w tym zwłaszcza rolników) systemami jakości żywności i sprzedażą realizowaną bezpośrednio na rzecz konsumenta lub na rzecz odbiorców instytucjonalnych (np. szkół, szpitali).
4.    Zwiększanie popytu na produkty lokalne poprzez konsumenckie grupy zakupowe oraz tzw „zielone zamówienia publiczne” w administracji publicznej.
5.    Animowanie współpracy producentów, organizacji i instytucji związanych z produktem lokalnym.
6.    Umacnianie wizerunku lokalnych produktów z województwa podlaskiego na rynku wewnętrznym oraz poza obszarem województwa podlaskiego.

IV.    Zakres przedmiotowy działalności

Przedmiotem działalności inicjatyw realizowanych pod marką PCPL jest:
1.    Udzielanie bezpośrednich konsultacji.
2.    Budowanie oddolnej sieci wsparcia dla „produktu lokalnego”, w tym zwłaszcza w partnerskiej współpracy z samorządem terytorialnym wszystkich szczebli oraz służbami doradztwa rolniczego.
3.    Organizowanie szkoleń, konferencji, spotkań i innych podobnych inicjatyw – w tym z udziałem ekspertów zewnętrznych oraz działających w ramach współpracy przedstawicieli administracji publicznej w tematach:
- zasad higienicznych wprowadzania żywności do obrotu,
- znakowania,
- zasad opodatkowania produktu lokalnego w zależności od wybranej formy działalności, ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży realizowanej bezpośrednio do konsumenta,
- krajowych i europejskich certyfikowanych systemów jakości (np. rolnictwo ekologiczne, chronione nazwy i oznaczenia geograficzne),
- listy produktów tradycyjnych prowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- finansowania polityki jakości żywności, ze szczególnym uwzględnieniem możliwych do wykorzystania krajowych i unijnych środków finansowych,
- popularyzowania wyników badań naukowych mających zastosowanie do przedmiotowego segmentu gospodarki oraz dobrych praktyk,
- optymalizacji narzędzi i form wspierania przez administrację publiczną sektora produktów lokalnych,
- innych, zgłaszanych do PCPL lub wynikających z doraźnie stwierdzonych potrzeb.
4.    Inicjowanie prac badawczych związanych z szeroko rozumianym produktem lokalnym, w tym zwłaszcza opracowywaniem poradników odnoszących się do tematów wymienionych w poprzednim punkcie.
5.    Inwentaryzacja i aktywne poszukiwanie lokalnych producentów realizowane w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej oraz za pośrednictwem mediów.
6.    Budowanie bazy produktów lokalnych z województwa podlaskiego.
7.    Realizacja działań edukacyjnych sprzyjających poprawie wiedzy społeczeństwa o spożywaniu określonych produktów pochodzenia lokalnego (np. ekologicznych, żywności funkcjonalnej).
8.    Propagowanie funkcjonujących systemów jakości żywności, jak też budowanie powiązań pomiędzy prezentacją produktów lokalnych i mottem Województwa Podlaskiego „Podlaskie zasilane naturą” (w tym włączanie produktów lokalnych do głównego nurtu Polityki promocyjnej samorządu terytorialnego).


Powrót na początek strony