Fałszują Twój produkt z oznaczeniem? Zgłoś to

Ilustracja do artykułu IJHARS_logo.png

Nowa usługa dla osób i instytucji. Zgłoś naruszenie przepisów z zakresu systemu chronionych nazw pochodzenia (ChNP), chronionych oznaczeń geograficznych (ChOG) i gwarantowanych tradycyjnych specjalności (GTS).

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych uruchamia nową usługę dla osób i instytucji, które zidentyfikują naruszenie lub podejrzewają naruszenie przepisów z zakresu systemu chronionych nazw pochodzenia (ChNP), chronionych oznaczeń geograficznych (ChOG) i gwarantowanych tradycyjnych specjalności (GTS). Usługą tą jest skrzynka e-mail: ochronaoznaczen@ijhars.gov.pl

JAK ZGŁOSIĆ NARUSZENIE:
Podejrzenie naruszenia prawa dotyczącego ochrony produktów posiadających zarejestrowane nazwy jako ChNP, ChOG lub GTS należy przekazać za pośrednictwem wypełnionego formularza [kliknij, aby pobrać pilik .doc 42KB], na skrzynkę ochronaoznaczen@ijhars.gov.pl
Do zgłoszenia proszę dołączyć wszelkie materiały mogące ułatwić prowadzenie postępowania wyjaśniającego – zdjęcia produkty, etykiety, zrzuty ekranu, screenshoty itp.
Poprawnie wypełniony formularz powinien zawierać:
- dane wnoszącego,
- dokładny opis naruszenia.

CO TO JEST:
Usługa umożliwi obywatelom, przedsiębiorcom oraz podmiotom administracji publicznej zgłaszanie zaobserwowanych nielegalnych działań na rynku z zakresu przepisów dotyczących ochrony produktów ChNP, ChOG oraz GTS, co bezpośrednio przyczyni się do skuteczniejszej procedury monitorowania rynku i ochrony przed oszustwami oraz fałszerstwami certyfikowanych produktów.
Zgłaszać można wszelkie naruszenia oraz podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony produktów ChNP, ChOG oraz GTS, zidentyfikowane na wszystkich etapach produkcji, a także w obrocie detalicznym i hurtowym, w sklepach stacjonarnych, internetowych, czy na targowiskach.

ZAKRES OCHRONY PRODUKTÓW ChNP, ChOG, GTS:
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L 2012 Nr 343, str. 1, ze zm.), zarejestrowane nazwy są chronione przed:
- wszelkim bezpośrednim lub pośrednim wykorzystywaniem w celach komercyjnych nazwy zarejestrowanej w odniesieniu do produktów nieobjętych rejestracją, jeśli produkty te są porównywalne do produktów zarejestrowanych pod tą nazwą lub jeśli jej stosowanie stanowi wykorzystywanie renomy chronionej nazwy, w tym również w sytuacji, gdy produkty te są wykorzystywane jako składnik,
- wszelkiego rodzaju niewłaściwym stosowaniem, imitacją lub przywołaniem, nawet jeśli podano prawdziwe pochodzenie produktów lub usług lub jeśli chroniona nazwa została przetłumaczona lub towarzyszą jej określenia takie jak: "styl", "typ", "metoda", "zgodnie
z recepturą stosowaną", "imitacja" i tym podobne, w tym jeśli produkty te są wykorzystywane jako składnik,
- wszelkimi innymi fałszywymi lub mylącymi wskazaniami odnoszącymi się do pochodzenia, charakteru lub podstawowych właściwości produktu, które są podane na opakowaniu wewnętrznym lub zewnętrznym, w materiale reklamowym lub dokumentach odnoszących się do danego produktu oraz opakowaniem produktu w pojemnik mogący przekazać fałszywe wrażenie co do jego pochodzenia,
- wszelkimi innymi praktykami mogącymi wprowadzić konsumentów w błąd co do prawdziwego pochodzenia produktu.

CELE:
Celem utworzenia skrzynki e-mail ochronaoznaczen@ijhars.gov.pl jest wzmocnienie systemu ochrony certyfikowanych produktów (ChNP, ChOG, GTS), poprzez łatwiejszy dostęp do informacji o pojawiających się na rynku naruszeniach zasad ochrony zarejestrowanych nazw. Dzięki ogólnodostępnej skrzynce chronaoznaczen@ijhars.gov.pl, administrowanej przez GIJHARS, w bardziej efektywny sposób można będzie osiągnąć priorytetowe cele systemu jakości żywności, którymi są:
- wzmocnienie mechanizmu zapobiegania oszustwom w łańcuchu dystrybucji, monitorowania rynku i zgłaszania nadużyć odpowiednim służbom monitorowania i kontroli,
- zapewnienie jednolitej ochrony nazw zarejestrowanych jako ChNP, ChOG lub GTS,
- zagwarantowanie uczciwej konkurencji,
- ochrona konsumentów przed nieuczciwymi praktykami handlowymi.

DLA KOGO:
Skrzynka ochronaoznaczen@ijhars.gov.pl przeznaczona jest dla wszystkich - obywateli, przedsiębiorców, jednostek certyfikujących oraz innych podmiotów, m. in. urzędów marszałkowskich, ośrodków doradztwa rolniczego, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego czy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zgłoszenie sprawy wymaga jedynie dostępu do Internetu.


Powrót na początek strony