Wsparcie dla rolników na RHD

Ilustracja do artykułu PROW380.png

ARiMR ogłosiła nabór dla rolników na wsparcie drobnego przetwórstwa w ramach rolniczego handlu detalicznego. Wnioski można składać od 21.11.2019 do 20.12.12.2019 r.

*Aktualizacja 30.12.2019 r. - samo pasiecznictwo, rozumiane jako hodowla pszczół w pasiekach lub barciach nie podlega wsparciu w ramach poddziałania 4.2.*

Informacja z ARiMR: do Departamentu Oceny Projektów Inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kierowane były zapytania od rolników w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania działalności związanej z produkcją miodu w ramach rolniczego handlu detalicznego.  

W związku z powyższym pragniemy zauważyć, że w ramach poddziałania 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, rolnik lub małżonek tego rolnika mogą uzyskać pomoc finansową jeżeli wykonują lub podejmują wykonywanie działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 lit. c) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1581 ze zm.), pomoc przyznaje się rolnikowi będącemu osobą fizyczną lub małżonkowi tego rolnika, jeżeli wykonuje lub podejmuje wykonywanie działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego, wskazanych w załączniku nr 1, załączniku nr 2 w lp. 1-7, 12 i 13, załączniku nr 3 w lp. 1-5 oraz załączniku nr 4 w lp. 1-4, 6 i 7 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. poz. 2159).

Produkty pszczele nieprzetworzone, w tym miód, pyłek pszczeli, pierzga, mleczko pszczele, ujęte zostały w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia Maksymalna ilość surowców pochodzenia zwierzęcego zbywana rocznie w ramach rolniczego handlu detalicznego, jako możliwe do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego, dlatego też jest możliwe uzyskanie wsparcia w tym obszarze, jednakże w ramach działalności polegającej na przetwarzaniu i zbywaniu ww. przetworzonych produktów rolnych

Samo pasiecznictwo, rozumiane jako hodowla pszczół w pasiekach lub barciach nie podlega jednak wsparciu w ramach poddziałania 4.2.

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu naboru wniosków w ramach PROW 2014-2020 oraz możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 4.2 znajdują się na stronie internetowej Agencji.

Komentarz PCPL: zrozumienie powyższej informacji może okazać się łatwiejsze po zapoznaniu się z opracowaniem przygotowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wytycznymi Komisji Europejskiej do rozp. 852/2004

Znajdziemy tam informację, że na poziomie  produkcji  podstawowej surowce (produkty  podstawowe) podlegają często działaniom mającym poprawić ich wygląd, np.: wirowanie miodu w celu usuwania plastrów miodu. Działania takie należy uznać za normalne rutynowe działania na poziomie produkcji podstawowej i nie mogą one pociągać za sobą zobowiązania do przestrzegania wymogów bezpieczeństwa żywności poza wymogami, które mają już zastosowanie do produkcji podstawowej. Wszelka  działalność  w  zakresie pszczelarstwa  uznawana  jest za  produkcję  podstawową.  Obejmuje  to hodowlę  pszczół  (nawet  jeśli  w  zakresie  tej  działalności  jest  posiadanie  uli oddalonych od gospodarstwa pszczelarza), zbiór miodu, wirowanie miodu oraz jego pakowanie w gospodarstwie pszczelarza. W tej sytuacji nie mamy do czynienia z działalnością polegającą na przetwarzaniu i zbywaniu ww. przetworzonych produktów rolnych (co oznacza prawdopodobnie brak możliwości uzyskania dofinansowania w ramach poddziałania 4.2).

Inne działania prowadzone poza gospodarstwem pszczelarza (np. wirowanie lub pakowanie miodu), w tym działania prowadzone w imieniu pszczelarzy przez zakłady [...], nie są objęte zakresem produkcji podstawowej. Jednocześnie niektóre działania  prowadzone  w  gospodarstwie mogą zmieniać charakter produktu lub powodować wprowadzenie do żywności nowych czynników  zagrażających (np. produkcja miodu z dodatkiem soku lub pierzgi). Działania te nie mogą być uznawane za normalne rutynowe działania na poziomie produkcji podstawowej ani związane z produkcją podstawową. Przesłanki te mogą wskazywać, że w tym przypadku mamy do czynienia z działalnością polegającą na przetwarzaniu i zbywaniu ww. przetworzonych produktów rolnych.  Prowadzenie działalności polegającej na przetwarzaniu i zbywaniu ww. przetworzonych produktów rolnych jest jednym z warunków uzyskania dofianansowania w ramach poddziałania 4.2.

***

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór w ramach PROW na lata 2014-2020 - Poddziałanie 4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój".

Jest to ogromna szansa dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani uruchomieniem drobnego przetwórstwa. Przedstawiamy uproszczone informacje, aby pomóc Państwu zorientować się, do kogo adresowane jest wsparcie. Szczegóły dostepne są na stronach ARiMR [kliknij, aby odwiedzić stronę w zewnętrznym serwisie].

Kto może ubiegać sie o pomoc?

O pomoc może ubiegać się mogą rolnicy lub małżonkowie rolników.

Forma wsparcia

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Istnieje możliwość uzyskania zaliczki.

 

Wartość i wysokość pomocy

Refundacji podlegają koszty inwestycji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych. Wartość wsparcia 10-100 tys. zł.

Kryteria przyznania pomocy

-innowacyjność operacji (5 pkt),
-wiek podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, jeżeli będzie miał nie więcej niż 40 lat w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy (3 pkt),
-inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom  klimatu (5 pkt),
-uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości (3 pkt);
-jeżeli operacja dotyczy działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych, w ramach rolniczego handlu detalicznego, wskazanych w załącznikach do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. (5 pkt),
-operacje realizowane na obszarach objętych bezrobociem (maksymalnie 4 pkt).

O kolejności przysługiwania pomocy, decydować będzie suma uzyskanych punktów.

Zakres wsparcia

Przedmiotem wsparcia może być szeroki zakres maszyn, urządzeń, wyposażenie oraz infrastruktura i adaptacja pomieszczeń związanych z działalnością przetwórczą (z wyjątkiem zakupu środków transportu oraz sprzętu używanego).

Producenci RHD jakich produktów rolnych powinni zainteresować się naborem?

Lp.

Kategoria/produkt rolny

1

Produkty pochodzenia niezwierzęcego

2

Przetwory z owoców: soki owocowe, dżemy, owoce suszone, inne

3

Przetwory z warzyw: kiszonki warzywne, marynaty warzywne, soki warzywne, inne

4

Przetwory z owoców i warzyw, w tym soki

5

Przetwory z warzyw i grzybów

6

Przetwory z orzechów

7

Przetwory zbożowe: mąki, kasze, płatki, otręby, inne

8

Koncentraty spożywcze: koncentraty warzywne, syropy owocowe, inne

9

Oleje

10

Mleko surowe albo mleko surowe i siara

11

Surowa śmietana

12

Jaja od drobiu

13

Jaja od ptaków bezgrzebieniowych

14

Produkty pszczele nieprzetworzone, w tym miód, pyłek pszczeli, pierzga, mleczko pszczele

15

Świeże mięso wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, lub produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone

16

Świeże mięso drobiowe lub zajęczaków, lub produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone

17

Świeże mięso zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych lub produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone

18

Produkty mięsne

19

Produkty mleczne lub produkty na bazie siary łącznie

20

Produkty jajeczne

 

 

Powrót na początek strony