Sprzedaż bezpośrednia (produkcja pochodzenia zwierzęcego)

Ilustracja do artykułu 200_380_blackKolor.png

Jedną z prostszych formuł wprowadzania żywności do obrotu jest sprzedaż bezpośrednia, która dedykowana jest takim nieprzetworzonym produktom jak mleko, jaja, miód, śmietana, tuszki drobiowe. Jest dogodna dla rolnika, lecz wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Dowiedz się więcej.

#Sprzedaż bezpośrednia (nieprzetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego): w tej formule można wytwarzać i sprzedawać takie produkty jak np. tusze drobiowe, produkty rybołówstwa, jaja, mleko surowe, produkty pszczele, wyprodukowane we własnym gospodarstwie. Sprawy związane z rejestracją tego typu działalności prowadzi właściwy dla miejsca produkcji powiatowy inspektorat weterynarii. W uproszczeniu rzecz biorąc, producent zobowiązany jest do stosowania w praktyce zasad tzw. GHP/GMP – czyli dobrej praktyki higienicznej oraz dobrej praktyki produkcyjnej. Organy urzędowej kontroli żywności, w ramach sprawowanego nadzoru, mogą przeprowadzać kontrole przestrzegania zasad higieny oraz pobierać próbki żywności do badań laboratoryjnych.

Sprzedaż bezpośrednia ograniczona jest do obszaru województwa, w którym odbywa się produkcja produktów pochodzenia zwierzęcego, województw sąsiadujących oraz innych województw na terenie Polski, jeżeli jest prowadzona podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji tych produktów (wymaga poinformowania miejscowego PIW). Generalnie w tej formule wchodzi w rachubę wyłącznie sprzedaż do konsumenta końcowego (np. prosto z gospodarstwa, na targowisku) lub do obiektu, który oferuje produkty konsumentowi (np. sklepy, restauracje).

Sprawę związaną z zarejestrowaniem tego typu działalności załatwisz we właściwym miejscowo powiatowym inspektoracie weterynarii, a opis wymagań znajduje się na stronach Głównego Inspektoratu Weterynarii [link do serwisu zewnętrznego].

[kliknij tutaj] Zapoznaj się z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r.  [link do serwisu zewnętrznego] w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.

Zrozumienie przepisu może być łatwiejsze po zapoznaniu się z opracowaniem [link do serwisu zewnętrznego] przygotowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Limity ilościowe i dokumentowanie sprzedaży

Przepisy #sprzedaży bezpośredniej niosą w sobie ograniczenia ilościowe, które są wyrażone w sztukach/ kilogramach lub litrach – w zależności od produktu, a limit dotyczy tygodnia lub określony jest w przedziale rocznym. Przykładowo rolnik może w ramach sprzedaży bezpośredniej sprzedać tygodniowo do 2450 jaj pozyskanych od drobiu lub do 1000 litrów mleka tygodniowo. Limit w przypadku jaj pozyskanych od ptaków bezgrzebieniowych wynosi natomiast 500 szt. rocznie (kompletne zestawienie w ww. rozporządzeniu).

Ponadto z przepisów o sprzedaży bezpośredniej wynika obowiązek prowadzenia rejestru ilościowego odnośnie produktów sprzedanych w danym tygodniu (np. tusze lub podroby zajęczaków) lub miesiącu (np. produkty pszczele). Po szczegółowe informacje nt. limitów oraz rodzaj wymaganego rejestru (tygodniowego lub miesięcznego) odsyłamy do rozporządzenia przywołanego na początku artykułu.

Prowadzenie rejestru wynika z potrzeby udokumentowania mieszczenia się w ograniczeniach #sprzedaży bezpośredniej. Brak jest natomiast jednoznacznego obowiązku prowadzenia rejestru ze względów podatkowych (jak ma to miejsce w ramach RHD), dlatego też rejestr #sprzedaży bezpośredniej nie musi zawierać żadnych danych finansowych (tylko ilości).

Więcej o dokumentowaniu sprzedaży i wzory faktur znajdziesz tutaj [link do odpowiedniej zakładki].

Niezależnie od powyższego, producenci, którzy dostarczają produkty do handlu detalicznego (np. do sklepów, restauracji) muszą mieć możliwość zidentyfikowania określonej partii produktu, co niesie ze sobą określone wymogi dokumentacyjne przeczytaj o wymogach identyfikowalności produktu [link do odpowiedniej zakładki].

Podatek dochodowy i VAT

Generalnie sprzedaż własnych produktów rolnych (poza #działami specjalnymi produkcji rolnej [link do odpowiedniej zakładki]) podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak też VAT. Przysługuje też zwolnienie z obowiązku stosowania kasy fisklanej bez względu na wartość przychodu. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiednimi zakładkami na naszej stronie Regulacje dla producentów.

 

Powrót na początek strony