Obciążenia producenta na rzecz gminy

Ilustracja do artykułu 200_380_blackKolor.png

Czy w związku z produkcją, wykorzystywane nieruchomości podlegają pod podatek rolny czy też będą obciążone podatkiem od nieruchomości?

O rodzaju podatku na rzecz gminy – tj. czy zapłacimy podatek od nieruchomości, czy podatek rolny lub ewentualnie podatek od nieruchomości w wyższej stawce wynikającej z faktu prowadzenia działalności gospodarczej na danej nieruchomości, decyduje sposób faktycznego wykorzystania gruntów/ budynków/ budowli.

W kontekście poradnika należy przyjąć, że co do zasady produkcja wiąże się z podatkiem od nieruchomości związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, chyba że istnieje odpowiednie wyłączenie w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Za działalność gospodarczą w rozumieniu Prawa przedsiębiorców (w zakresie niniejszego poradnika) nie uważa się:
- #działalności rolniczej,
- [#agroturystyki - link do odpowiedniej zakładki],
- [#Rolniczego Handlu Detalicznego - link do odpowiedniej zakładki].

Ponadto do gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie zalicza się budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami. Istotny jest stan faktyczny, gdyż w niektórych sytuacjach część budynku mieszkalnego można wydzielić na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej. W sytuacjach, gdy budynek ma dwa zastosowania sprawa jest oczywiście bardziej problematyczna. Nawet pośredni związek z prowadzoną działalnością może stanowić podstawę do wymierzenia wyższej stawki podatku od nieruchomości. O gospodarczym przeznaczeniu nieruchomości przesądza zwłaszcza jej ujęcie w prowadzonej przez osobę fizyczną ewidencji środków trwałych, dokonywanie odpisów amortyzacyjnych czy zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących nieruchomości1 .

Na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (art. 1a ust. 1 pkt 6), określenie #działalność rolnicza oznacza produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również […] produkcję warzywniczą, […], grzybów uprawnych, sadownictwo, […], hodowlę ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

Ponadto z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynika, że zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki gospodarcze lub ich części służące:
- działalności rybackiej,
- położone na gruntach gospodarstw rolnych,
- służące wyłącznie działalności rolniczej,
- zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej.

Producenci, prowadzący działalność rolniczą, w omawianym zakresie podlegają ustawie o podatku rolnym. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Na gruncie ustawy o podatku rolnym za #gospodarstwo rolne uważa się obszar ww. gruntów, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu producenta. Definicja #działalności rolniczej w myśl ustawy o podatku rolnym jest taka sama, jak w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Najwięcej wątpliwości może pojawić się na styku produkcji rolniczej i gospodarczej w procesach takich jak suszenie lub kiszenie. Orzecznictwa w tym zakresie jest niewiele, ale jako przykład warto przywołać fragment orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego2:

Bez wątpienia przetworzenie tychże ziół (krojenie, rozdrabnianie, suszenie, pakowanie), które jest wykonywane w celach zarobkowych w sposób zorganizowany i ciągły należy, uznać za działalność gospodarczą, a wykorzystane do niej budynki lub ich części – jako związane z tą działalnością.

Pozostając przy przywołanym przykładzie, działalnością rolniczą będzie dostawa ziół z własnego gospodarstwa np. na przyczepie do punktu skupu, natomiast im bardziej oddalamy się od tego modelu, tym większe prawdopodobieństwo, że wkraczamy w obszar #działalności gospodarczej [link do odpowiedniej zakładki]. Warto zauważyć, że w niektórych sytuacjach suszenie ziół nie różni się zasadniczo od suszenia trawy na siano. Każdy przypadek należy ocenić indywidualnie, mając na uwadze faktyczny sposób użytkowania nieruchomości.

W razie wątpliwości, czy w związku z planowaną działalnością (przed jej rozpoczęciem!), podlegać będziesz podatkowi od nieruchomości w związku z działalnością rolną/gospodarczą, masz prawo zwrócić się do wójta/burmistrza/prezydenta o interpretację indywidualną lub po prostu udać się do urzędu i zapytać.

------------------

[1] Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2015 r. ws. podatku od nieruchomości [link do serwisu zewnętrznego].

[2] II FSK 1027/13 - Wyrok NSA z 2015-05-12 - rozpatrzenie skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Lublinie (sygn. akt I SA/Lu 709/11) [link do serwisu zewnętrznego].

Powrót na początek strony