Ubezpieczenia społeczne

Ilustracja do artykułu 200_380_blackKolor.png

Czy muszę przejść na ZUS? Na to pytanie oraz inne postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule.

W wielu przypadkach producentów przed uruchomieniem działalności hamuje przejście na ZUS, co związane jest z prowadzeniem #działalności gospodarczej. Należy jednak zauważyć, że w niektórych sytuacjach, osoby ubezpieczone w KRUS, pomimo rozpoczęcia #działalności pozarolniczej, mogą nadal podlegać temu ubezpieczeniu. W myśl art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie prowadzenia #pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności, jeżeli spełnia szereg warunków:

- złoży w Kasie [KRUS] oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania #pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności,

- jednocześnie nadal prowadzi #działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w #dziale specjalnym,

- nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym,

- nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,

- kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty 3376 zł.

Powyższa sytuacja zwiększa stawkę za ubezpieczenie w KRUS. Uwaga: producent, który założy działalność gospodarczą i nie oświadczy w ciągu 14 dni, że nadal chce podlegać KRUS, zostanie automatycznie przeniesiony do ZUS! Wiele osób zostało przez niedopełnienie tej formalności wykreślone z KRUS, dlatego zalecamy odwiedzić tę instytucję przed uruchomieniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Oczywiście nie ma przeciwwskazań, aby producentem zostały osoby zatrudnione z ZUS opłacanym przez pracodawcę lub np. emeryci, jednak nie poruszamy tutaj uwarunkowań z tym związanych.

Powrót na początek strony