Czy muszę założyć działalność gospodarczą?

Ilustracja do artykułu 200_380_blackKolor.png

Podstawowym pytaniem, przed rozpoczęciem działalności, które musi sobie zadać producent jest "czy muszę założyć działalność gospodarczą?". W tym krótkim tekście zebraliśmy najważniejsze informacje.

Zgodnie z Prawem przedsiębiorców [link do serwisu zewnętrznego], działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły, przy czym przepisów ustawy nie stosuje się do:
- działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
- [#agroturystyki - link do odpowiedniej zakładki];
- wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego […];
- [#Rolniczego Handlu Detalicznego- link do odpowiedniej zakładki].

Ponadto nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej (#działalności nierejestrowej - [link do odpowiedniej zakładki] poświęciliśmy osobną zakładkę).

Z ww. definicji wynika też, że działalnością gospodarczą nie jest taka która:
- jest niezorganizowana, chociaż prowadzona w sposób ciągły,
- jest zorganizowana, ale prowadzona w sposób nieciągły.
Co do zasady każda forma działalności, poza wyżej wskazanymi wyjątkami, wymaga zarejestrowania działalności gospodarczej.

Osoby fizyczne, prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jednoosobowo lub jako wspólnicy spółek cywilnych, podlegają wpisowi do rejestru CEIDG. Wpis do CEIDG przedsiębiorcy jest obowiązkowy. Wykonywanie działalności gospodarczej bez dokonania wpisu stanowi wykroczenie zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywny1.

Podstawowe informacje związane z zakładaniem i rejestracją firmy można znaleźć na stronie biznes.gov.pl

------------------------------------

[1] Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2119)  - patrz: art. 601.

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2119).
Art.  601 [Nielegalne wykonywanie działalności gospodarczej]
§  1. Kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
§  2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem.
§  3. Kto będąc przedsiębiorcą wprowadza do obrotu towar bez wymaganych oznaczeń, podlega karze grzywny.
[...]

 

Powrót na początek strony