Lista Produktów Tradycyjnych - RODO

Ilustracja do artykułu Napis lista produktow tradycyjnych i kompozycja produktow.JPG

Informujemy, że do rejestracji na Liście Produktów Tradycyjnych niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych, które podawane są w formularzu wniosku. Zapoznaj się z klauzulą.

Informujemy, że do rejestracji na Liście Produktów Tradycyjnych niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych, które podawane są w formularzu wniosku.

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl.
2.    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@wrotapodlasia.pl.
3.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z procedurą wpisu produktów na Listę Produktów Tradycyjnych. Oznacza to, że dane będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji związanej z wnioskiem o wpis produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego na listę produktów tradycyjnych, zwanym dalej „wnioskiem o wpis na listę produktów tradycyjnych”. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [...]), w związku z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1168);
4.    Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi oraz podmiotom realizującym archiwizację, obsługę informatyczną.
5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
6.    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz  prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7.    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych, będzie brak możliwości oceny wniosku o wpis na listę produktów tradycyjnych.
9.    Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia. 

Powrót na początek strony