Serowarnia (wyroby mleczne)

Ilustracja do artykułu 200_380_blackKolor.png

Województwo podlaskie słynie z wyrobu rzemieślniczego serów i innych produktów mlecznych. Osoby zainteresowane tego typu działalnością powinny zapoznać się z wiedzą, którą zgromadziliśmy przez lata współpracy z branżą.

Miniserowarnia w pigułce
Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego poleca poradnik „Zasady procesu produkcyjnego i higieny w zatwierdzonej urzędowo serowarni farmerskiej i rzemieślniczej”, który jest jednym z nielicznych tego typu opracowań, które zostało zatwierdzone przez Głównego Lekarza Weterynarii. Oznacza to, że zastosowana w opracowaniu wykładnia przepisów, może być uznana za oficjalnie obowiązującą. Wyjściem do rozważań są trzy modelowe obiekty, które doczekały się również filmu instruktażowego (wizualizacja 3D przykładowych pomieszczeń stanowi integralną część poradnika).


Kwestie higieniczno-weterynaryjne
Jest to dość złożone zagadnienie, które jak żadne inne opisane jest w szczegółach na naszej stronie internetowej. Nie ma sensu powielać informacji, dlatego też zapraszamy do sekcji, której przydzieliliśmy nawet specjalny adres sery.wrotapodlasia.pl

Co tam znajdziesz? Niemal wszystko, co potrzeba, aby zaplanować Twoje wymarzone, chociaż niewielkie miejsce produkcji:
- gotowe instrukcje oraz procedury higieniczne,
- możliwe do wdrożenia elementy elastyczności, wynikające z niewielkiej skali produkcji,
- poradnik w wersji do pobrania,
- dowiesz się, że nawet mała serowarnia może zostać urzędowo zatwierdzona.

Tak więc osoby zainteresowane zagadnieniami higieny i organizacji produkcji mleczarskiej odsyłamy do specjalnej sekcji „serowarskiej”, a tutaj skupimy się na otoczeniu formalnym tego rodzaju działalności w innych aspektach. W tym miejscu wystarczy wspomnieć, że produkcja mleczarska podlega nadzorowi inspekcji weterynaryjnej i może być prowadzona w ramach jednej, lub większej ilości spośród następujących formuł administracyjnych:

#sprzedaż bezpośrednia (tylko mleko surowe, siara, surowa śmietana, pozyskane w gospodarstwie produkcji mleka – bez limitu ilościowego, z obszarem sprzedaży zawężonym do województwa, w którym odbywa się produkcja, lub na obszarze sąsiadujących z nim województwem, ew. na terenie innych regionów, jeżeli sprzedaż jest prowadzona podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji tych produktów);

#rolniczy handel detaliczny (obowiązują ograniczenia rocznej skali produkcji: mleko surowe albo mleko surowe i siara 52 000 litrów, surowa śmietana 10 400 litrów, produkty mleczne lub produkty na bazie siary łącznie 2600 kilogramów. Sprzedaż na rzecz klientów (bezpośrednich konsumentów) może być prowadzona w całym kraju, natomiast dostawy do sklepów lub restauracji są ograniczone obszarowo do województwa, w którym ma miejsce prowadzenia oraz do powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem);

#MLO, prod. marginalna, lokalna i ograniczona (produkty mleczne lub produkty na bazie siary łącznie do 0,5 tony tygodniowo. Sprzedaż możliwa jest wyłącznie się na obszarze województwa macierzystego lub na obszarach powiatów sąsiadujących z tym województwem, położonych na obszarach innych województw oraz w stolicach regionów sąsiadujących. Zakład MLO prowadzi sprzedaż konsumentowi końcowemu oraz realizuje dostawy do innych zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, co wyklucza rynek hurtowy);

#zakład zatwierdzony (bez ograniczeń wpisanych w strukturę ww. formuł administracyjnych. W odróżnieniu wymaga jednak zatwierdzenia, a nie samej tylko rejestracji, co nieco zwiększa objętość dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji administracyjnej np. ze względu na konieczność dostarczenia planu budynku, jak też wymaga inspekcji weterynaryjnej przed uruchomieniem zakładu na okoliczność dopełnienia wymogów higienicznych i strukturalnych, zazwyczaj podlega też częstszym kontrolom w toku funkcjonowania. Warto podkreślić, że zakład zatwierdzony w praktyce niczym nie różni się od zakładów funkcjonujących w innych ww. formułach i to zarówno pod względem strukturalnym, jak i stosowanych praktyk higienicznych/ produkcyjnych).

Działalność gospodarcza
Przede wszystkim należy zaznaczyć, że koncentrujemy się tutaj na producentach, którzy dokonują przetwórstwa w oparciu o surowiec z własnego gospodarstwa. O ile produkcja świeżego mleka stanowi produkcję rolną, wyłączoną z ustawy PIT, to już jego przetwórstwo przekracza pojemność tej formuły. Dlatego producent np. serów ma do wyboru dwie opcje:

- uruchomić #rolniczy handel detaliczny, który stanowi niejako dopełnienie działalności rolniczej (tym sposobem w ograniczonym obszarowo i ilościowym zakresie można prowadzić działalność niejako nadal w ramach produkcji rolnej – lub;

- zarejestrować #działalność gospodarczą, co z kolei może mieć wpływ na zagadnienie podatku od nieruchomości, jak też ubezpieczeń społecznych. Zwłaszcza w tym ostatnim przypadku, rolnicy opłacający KRUS powinni koniecznie poinformować tą instytucję o chęci pozostania w tym systemie ubezpieczeń (przy braku odpowiedniego oświadczenia zostaną obligatoryjnie przeniesieni do ZUS). Warto zauważyć, że w ramach działalności gospodarczej możliwy jest np. skup mleka i istnieje mniej ograniczeń wynikających z #RHD.
Więcej informacji zamieszczamy w odpowiednich zakładkach.

Opodatkowanie: podatek PIT
Należy pamiętać, że w naszych rozważaniach opieramy się o indywidualnego rolnika-producenta. Jak już wspomnieliśmy, uruchomienie przetwórstwa wykracza poza strefę „rolniczą”, co prowadzi nas do konieczności wejścia na grunt ustawy PIT. Nie oznacza to jednak automatycznego opodatkowania tym podatkiem (nawet jeśli decydujemy się na działalność gospodarczą), gdyż ustawodawca przewidział pewne zwolnienia:

Przerób przemysłowy
art. 21 ust. 1 pkt 71: zwolnienie nieograniczone kwotowo – dochody ze sprzedaży produktów […] zwierzęcych pochodzących z własnej […]hodowli, niestanowiących #działów specjalnych produkcji rolnej, przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na [m. in.] przetwórstwie mleka […].

Przetworzenie w sposób inny niż przemysłowy
art. 21 ust. 1 pkt 71a): zwolnienie do 40 tys. zł rocznie – przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów zwierzęcych […], z wyjątkiem […] #działów specjalnych produkcji rolnej […], jeżeli:
- przetwarzanie […] nie odbywa się przy zatrudnieniu [...],
- jest prowadzona ewidencja sprzedaży,
- ilość produktów […] z własnej hodowli […] użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem wody.

Jeżeli zakład uwzględnia surowiec ze skupu, wówczas nie można liczyć na zwolnienie z podatku PIT. Więcej informacji na ten temat zamieściliśmy w zakładce #podatek dochodowy.

Opodatkowanie: podatek VAT oraz kasa fiskalna
Zagadnienie opisaliśmy szczegółowo w zakładce poświęconej #VAT oraz kasom rejestrującym.  

Powrót na początek strony